30% výprodej na vybrané výškově nastavitelné stoly a ergonomické židle. | Prodlužujeme pouze do 25. června nebo do vyprodání zásob.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti Liftor s.r.o.
provozovaného na
 www.liftor.cz

 

Identifikace provozovatele – prodávajícího

Provozovatelem elektronického obchodu na www.liftor.cz a současně prodávajícím pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je obchodní společnost Liftor s.r.o., IČO 8632197, DIČ: CZ08632197, se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29637

(dále jen „Prodávající“).

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:
Email:info@liftor.cz
Telefon: +420 736 691 436 - dále také Kontaktní číslo

Prodávající je plátcem DPH.

Prodávající se zavazuje na emailovou korespondenci ze strany kupujícího reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne obdržení emailové zprávy.

Adresa provozovny: Šlovická 1360, 33441 Dobřany

 

Údaje o prodávaném zboží, náležitosti nabídky a obsah kupní smlouvy

Údaje o prodávaném zboží a ceně v internetovém obchodě na adrese www.liftor.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Z důvodu neustálého pohybu zboží na skladě prodávající neuvádí v internetovém obchodě údaj o aktuální dostupnosti zboží, případně pokud je tento údaj uveden, nemusí v době odeslání objednávky kupujícím odpovídat skutečnosti. Prodávající na základě každé objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, dostupnost zboží a připravenost k doručení zboží kupujícímu. Zboží může být u výrobce či distributora dočasně nebo trvale nedostupné, v takovém případě prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje o objektivní nemožnosti zboží dodat. V případě, že o to kupující výslovně požádá, poskytne prodávající kupujícímu informaci o dostupnosti zboží, jakmile tuto informaci obdrží od svého smluvního partnera.
Zboží, u kterého je uveden výslovný údaj o neexistenci zboží na skladě („dočasně nedostupné“ či údaj obdobného významu), nemůže být předmětem kupní smlouvy s termínem plnění bez zbytečného odkladu. V takovém případě je odeslaná objednávka kupujícího považována za vyjádření zájmu kupujícího být informován o budoucí dostupnosti zboží.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají ilustrativně prodávanému zboží, s výjimkami popsanými v textu nabídky.

Ceny jsou uváděné včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (např. poplatek za zpětný odběr elektrozařízení z domácností), s výjimkou nákladů na doručení zboží, které jsou specifikované v části těchto VOP „Způsoby doručení zboží, doprava“. V případě, že kupující zvolí nákup zboží na splátky, cena zboží se nemění, ale vedle ceny zboží se kupující zavazuje platit třetí osobě odlišné od prodávajícího cenu za poskytnutí finanční služby dle části těchto VOP „Nákup na splátky“.

Informace o možných způsobech platby jsou uvedeny v části těchto VOP „Způsoby platby za zboží“. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, tím není dotčen požadavek na platbu za doručení zboží tam, kde je tato platba výslovně specifikována a požadována, ani náklady na platební operace (bankovní poplatky apod.), které jsou součástí smluvního vztahu mezi kupujícím a třetími osobami.

Prezentace zboží na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.liftor.cz je v souladu s platnými právními předpisy návrhem na uzavření smlouvy. Výjimky stanoví výše v tomto článku uvedené podmínky. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem, kdy prodávajícímu dojde úplná a zcela určitá objednávka kupujícího jako projev vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu, za předpokladu, že uzavření kupní smlouvy nebrání zákonné podmínky, smluvní ujednání prodávajícího a kupujícího nebo speciální ustanovení těchto VOP. K uzavření kupní smlouvy zejména nedojde v případech, kdy kupující objednává zboží, které je označené jako „dočasně nedostupné“ nebo údajem obdobného významu, zboží, které prodávající není objektivně schopen dodat, o čemž je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po učinění objednávky kupujícího informovat, uvede-li kupující v objednávce údaje, které jsou zjevně nesprávné, nepravdivé, neurčité nebo jinak znemožňují či významně ztěžují výklad projevu vůle kupujícího.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Na základě nabídky prezentované v internetovém obchodě na adrese www.liftor.cz je možné objednat zboží i elektronickou poštou (tj. e-mailem) nebo telefonicky.

V případě emailové komunikace je email odeslaný kupujícím návrhem na uzavření smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí poptávky emailem bez zbytečného odkladu po obdržení poptávky. Smlouva je uzavřena momentem, kdy prodávající poptávku kupujícího akceptuje a zašle kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy (nikoliv potvrzení o přijetí poptávky).

V případě telefonické komunikace platí, že smlouva je uzavřena momentem, kdy prodávající poptávku kupujícího učiněnou telefonicky akceptuje a zašle kupujícímu emailem potvrzení o uzavření smlouvy.

 

Způsoby platby za zboží

Prodávající umožňuje zaplatit kupní cenu za zboží a případné další platby následujícími způsoby:

Platba předem bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu 8356642/0800. Jako variabilní symbol slouží kupujícímu číslo objednávky, které nalezne také v potvrzovacím emailu po vytvoření objednávky.

Platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně na adrese Šlovická 1360, 33441 Dobřany. Využití tohoto způsobu platby je podmíněno předchozím kontaktem (emailem nebo telefonicky) ze strany prodávajícího, ve kterém informuje kupujícího, že je zboží připravené k vyzvednutí. Pracovní doba provozovny je v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Na provozovně prodávajícího lze platit za zboží pouze v hotovosti. Na provozně není platební terminál umožňující platbu kreditní kartou.

Platba v hotovosti při převzetí zboží – tzv. dobírka. Cena za službu dobírka, kterou platí kupující, se zobrazuje kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího před dokončením objednávky a kupující výběrem způsobu doručení vyjadřuje souhlas s výší platby za tuto službu. Cena dobírky je účtována nad rámec kupní ceny zboží. Službu dobírka poskytují pro prodávajícího třetí strany (např. Česká pošta, s.p. anebo další, jejichž specifikace se zobrazuje kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího).

Platba bezhotovostně prostřednictvím služby GP webpay. Podmínkou využití tohoto způsobu platby je uzavření smluvního vztahu kupujícího se společností GP webpay s.r.o (Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10), Česká republika IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95419. Tato společnost je osobou odlišnou od prodávajícího. Jedná se o online platbu platební kartou umožňující platby na internetu nebo expresní platbu prostřednictvím internetového bankovnictví. Po potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího je kupující přesměrován na stránku platební brány GP webpay (stránka na doméně http://www.gpwebpay.cz/, případně jiná stránka této společnosti GP webpay s.r.o.), kde kupující provede platbu. Službu GP webpay poskytuje prodávajícímu i kupujícímu pro vypořádání zaplacení kupní ceny třetí strana, a to společnost GP webpay. Prodávající nenese odpovědnost za průběh ani uskutečnění platební transakce prostřednictvím této služby, tato služba je poskytována kupujícímu na základě smlouvy se společností GP webpay s.r.o.

Náklady na bankovní či obdobné poplatky si nese ve všech případech kupující v souladu se smluvním vztahem mezi kupujícím a třetími osobami (bankou či jinou institucí) poskytujícími bankovní či obdobné služby.

 

Způsoby doručení zboží, doprava

Prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, obvykle ve lhůtě jeden až osm pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a případně splnění dalších podmínek pro dodání zboží, pokud byly sjednané (např. zaplacení zálohy tam, kde prodávající zálohu požaduje). Zboží je dodáno způsobem a na místo dle uzavřené kupní smlouvy.

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání zboží:

(i)       osobní odběr

(ii)      doprava přepravní službou PPL nebo TOPTRANS

Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s podmínkami toho způsobu dodání zboží, který si zvolil. Jednotlivé způsoby dodání zboží jsou kupujícímu nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb s ohledem na kapacitu, dojezdové vzdálenosti a další parametry.

Podrobné podmínky nabízených způsobů dodání zboží jsou přístupné na níže uvedených odkazech:

PPL: https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf

TOPTRANS: https://www.toptrans.cz/preprava/data/2020-10-31-04-57-41-Zasilatelske-podminky-platne-od-1.-11.-2020.pdf


Společně se zbožím doručí prodávající kupujícímu i doklady ke zboží, zejména daňový doklad.

Kupující je povinen překontrolovat při dodání zboží spolu s dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží stav zásilky, zejména nikoliv však výlučně počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice apod. Zjistí-li kupující, že je zásilka viditelně poškozena, je oprávněn odmítnout její převzetí. Pokud kupující viditelně poškozenou zásilku od přepravce či prodávajícího převezme, je povinen poškození neprodleně popsat v písemném předávacím protokolu podepsaném dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží. Převzetí viditelně poškozené zásilky je kupující dále povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů po převzetí zásilky, a to buďto písemně nebo elektronicky na email prodávajícího info@liftor.cz. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, prodávající je však oprávněn takovou reklamaci bez dalšího zamítnout jako nedůvodnou, bude-li mít za to, že zásilka byla kupujícímu dodána řádně a že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.  

Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je v prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží následně prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti kupujícího je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje zboží.Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy s prodávajícím do 100 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno po částech, běží lhůta ode dne převzetí poslední části zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se kupující mohl detailně seznámit s vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že nesouhlasí s tím, aby kupující zboží po dobu běhu lhůty pro odstoupení zboží aktivně užíval s úmyslem zboží vrátit a obohatit se tak užíváním zboží na úkor prodávajícího. Takové jednání považuje prodávající za nepoctivé, tedy rozporné s ustanoveními občanského zákoníku, a bude proti němu podnikat právní kroky.

Odstoupení od smlouvy v písemné formě kupující prodávajícímu zašle listovní zásilkou nebo předá v místě výdejny zboží na adrese Šlovická 1360, 334 41 Dobřany po předchozí telefonické dohodě na Kontaktním čísle. Kupující není povinen uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající však žádá kupujícího, aby důvod odstoupení od smlouvy v případě uvedl, prodávající bude v takovém případě moci navrhnout kupujícímu jiné – vyhovující zboží a bude moci přijmout opatření ke zkvalitnění svých interních procesů. V dokumentu, kterým kupující odstoupí od smlouvy, kupující uvede datum prodeje zboží, číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající na svých webových stránkách na adrese www.liftor.cz/odstoupeni poskytuje k volnému stažení formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády 363/2013 Sb. (dostupný ZDE) a doporučuje kupujícímu v případě odstoupení využití tohoto formuláře.

Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující se zavazuje vrátit zboží neopotřebované, nepoškozené, kompletní, se všemi součástmi a příslušenstvím, a v původním obalu v případě, kdy to je objektivně možné. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě poškození desky stolu odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží částkou odpovídající kupní ceně z důvodu neprodejnosti zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým prodávající platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i s ním související dary od kupujícího či dary od třetích osob související s plněním kupujícího, včetně všeho, oč se kupující bez spravedlivého důvodu obohatil. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Na poskytnuté dary se nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele či spotřebitelských práv.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamační řízení

Jakost při převzetí (dříve Shoda s kupní smlouvou; tato část VOP popisuje postup v případě, kdy zboží má vady již při převzetí): Pokud má převzaté zboží nedostatky definované zákonem (např. zboží nemá vlastnosti, které prodávající popsal, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží; není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Je-li shledáno, že není oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nároku vznesenému kupujícím nevyhoví, pokud se prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Namísto práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Skutečnost, že je zboží prodáváno jako použité, opotřebené nebo s vadou, pro kterou je sjednávána nižší cena, se prodávající zavazuje sdělit kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na webových stránkách prodávajícího.

Zákonná práva z vad (tato část VOP popisuje postup v případě, kdy zboží nemá vady již při převzetí): Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době (na stolové nohy poskytuje prodávající prodlouženou záruku, a to 60 měsíců). V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo bezplatné odstranění vady zboží opravou; nebo přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupení od smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy odstranění vady zboží anebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.

Za podstatné se pro účely VOP považuje takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již v době uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Dle platných právních předpisů je bez právního významu, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě zboží opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka (nárok z práv z vadného plnění) se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. V případě neoprávněné reklamace prodávající reklamaci odmítne a o důvodu odmítnutí kupující písemně informuje.

U některých druhů zboží nabízí prodávající kupujícímu rozšířenou smluvní záruku. Tuto skutečnost se prodávající zavazuje sdělit kupujícímu prokazatelným způsobem vždy před uzavřením smlouvy, obvykle viditelným prezentováním této skutečnosti na internetových stránkách prodávajícího.

Reklamační řízení: Průběh reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržením zákonného průběhu reklamačního řízení se řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, vše v platném znění.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V dokumentu, kterým kupující činí reklamaci (formulář dostupný ZDE), je kupující povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje, popis vady a jejích projevů a požadavek na způsob vyřízení reklamace (specifikace uplatněného práva z vady).

Kupující je povinen provést specifikaci uplatněného práva z vady spolu s reklamací nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Změna volby práva z vad zboží bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, požadoval-li kupující opravu vady zboží, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat prodávajícímu skutečnost, že zboží bylo koupeno u prodávajícího, a to (daňovým) dokladem o koupi zboží nebo záručním listem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného prodávajícím k opravě zboží. Kupující nese nebezpečí škody na zboží a odpovídá za zboží až do jeho by předání nebo doručení prodávajícímu k vyřízení reklamace. Kupující se zavazuje, že zboží bude kompletní, aby mohla být případně vyzkoušena jeho funkčnost, čisté a vhodným způsobem zabalené či jinak zabezpečené proti náhodnému poškození.

V souladu s platnými právními předpisy je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Nevysloví-li kupující konkrétní požadavek na způsob informování, zvolí tento způsob prodávající.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Povinnosti při nakládání s elektrozařízením

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to v počtu odpovídajícím dodanému zboží a pouze u elektrozařízení obdobného typu a užití.

 

Společné podmínky a závěrečná ustanovení

Tyto VOP se použijí na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení těchto VOP se nepoužijí a prodávající si vyhrazuje právo vymínit si individuální podmínky uzavření smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem. Není-li ujednáno jinak, platí, že není-li kupujícím spotřebitel, odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí nabídky prodávajícím kupujícímu.

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž obsahem jsou tyto VOP, pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy komunikačních prostředků, které umožňují smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady na jednání o uzavření smlouvy a samotné uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku si nese kupující sám.

Prodávající a kupující se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice.

Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se před vlastním procesem objednání seznámil s informacemi o zboží, s identifikací prodávajícího, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu VOP, který obsahuje údaje povinně sdělované kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů.

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na kupujícím označené místo doručení zboží. Smlouva uzavíraná na základě VOP se uzavírá výhradně v českém jazyce.

Uzavřená smlouva bude uložena v souladu s platnými právními předpisy u prodávajícího. V případě žádosti kupujícího učiněné po převzetí zboží poskytne prodávající kupujícímu kopii uzavřené smlouvy za paušální úplatu ve výši 200,- Kč na úhradu spojených administrativních nákladů; v případě, že by poskytnutí kopie smlouvy kupujícímu bylo v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího, má prodávající právo poskytnutí kopie smlouvy odmítnout.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz.

Společnost (e-shop) Liftor s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ECOBAT, který řeší sběr, třídění a zpracování veškerých elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií bez ohledu na značku nebo elektrochemický typ na území celé ČR. Využijte sběrnou síť a vybité baterie odkládejte do sběrných boxů k tomuto účelu zřízených. Pro nejbližší sběrné místo ve vašem okolí klikněte zde http://mapa.ecobat.cz/. Více informací naleznete na www.ecobat.cz.

V návaznosti na novelizaci §37k, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nabízí kolektivní systém REMA všem zákazníkům e-shopu Liftor s.r.o. možnost zbavit se nefunkčních spotřebičů včetně baterií skrze projekt Buď líný, a to ve všech lokalitách, obcích, městských obvodech nebo městských částech.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady

 

ÚVODEM

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (support). Cílem těchto Zásad je poskytnout vám základní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

správcem jsme my, tedy Liftor s.r.o., se sídlem Pod Vinicemi 931/2, 30100 Plzeň, IČO: 08632197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 29637

zpracovatelem je osoba, která pro nás zpracovává osobní údaje

účastníkem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme (tedy potenciálně vy)

osobními údaji (dále také údaje nebo OÚ) jakékoli informace o účastníkovi, na základě kterých může být jednoznačně identifikován

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

Objednávka v prodejně

Abychom dostáli zákonné povinnosti, u větších objednávek realizovaných v kamenné prodejně budeme chtít identifikaci odběratele kvůli vystavení daňového dokladu – jméno, příjmení, název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ.

 

JAK DLOUHOU DOBU ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.

 

KOMU ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vaše údaje předáváme dalším zpracovatelům pouze v případě, kdy nám to ukládá zákon (vedení účetnictví, státní správa) nebo v případě, kdy je to nutné ke splnění smluvního závazku. Údaje však předáváme pouze těm zpracovatelům, se kterými máme smluvní vztah a kteří jsou prověření, tzn. kladou odpovídající nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

 

JAK JSOU ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Osobní údaje jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku a zneužití, a to jak ve fyzické podobě (zabezpečovací systém, alarm, uzamčené místnosti, …), tak v podobě elektronické (politika silných hesel, minimalizace přístupových oprávnění, v případě nutnosti šifrování, monitoring prostředků, …).

Zabezpečení údajů je pravidelně revidováno a aktualizováno v souladu se současnými technologiemi.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Práva níže uvedená můžete uplatnit vyplněním příslušného formuláře a jeho doručením osobně na výše uvedenou adresu provozovny, pokud není níže uvedeno jinak.

Na vyřízení vaší žádosti máme 30 dní od jejího přijetí některým z výše uvedených způsobů.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů jsme oprávněni účtovat vám přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

PRÁVO NA INFORMOVANOST

Toto právo plníme právě tímto dokumentem, tedy informujeme vás o podmínkách zpracování vašich osobních údajů.

 

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

V případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti správcem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Odvolat souhlas lze vyplněním a doručením příslušného formuláře správci osobně na adresu provozovny uvedenou výše, případně stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili. V případě zasílání informačních e-mailů lze odvolat souhlas odhlášením z tohoto zasílání.

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Jste oprávněni požadovat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte právo požadovat přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o případném předávání údajů zpracovatelům a době uchovávaní. Dále máte právo na informace o zdroji osobních údajů, zda dochází k automatizovanému rozhodování nebo předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přístup můžete uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny. Pokud však máte uživatelský účet v e-shopu, najdete všechny zpracovávané osobní údaje tam.

 

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, a zároveň vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat jejich opravu. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na opravu lze uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny, telefonicky či e-mailem. Pokud však máte uživatelský účet v e-shopu, můžete své osobní údaje aktualizovat tam.

 

PRÁVO NA VÝMAZ

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například skutečnost, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Osobní údaje mažeme po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, s žádostí o výmaz se na nás však můžete obrátit kdykoliv. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení budete informován.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud však budete mít pocit, že např. překračujeme stanovené účely, pro které údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete informován.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Kdykoliv se můžete obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je navíc založeno na právním důvodu souhlasu nebo smlouvy, máte právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme poskytnout přímo vám nebo vámi určenému novému správci, pokud je to technicky možné. Přenos se uskuteční v zabezpečené formě, která minimalizuje bezpečnostní rizika.

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 739 556 148, e-mailu info@liftor.cz nebo osobně na výdejně na adrese Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň.

 

ZÁVĚREM

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a správcem jsou příslušné české soudy.

Znění těchto Zásad můžeme změnit či doplňovat. Každou takovou změnu zveřejníme na našich webových stránkách www.liftor.cz

Změny VOP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinností dne 23. července 2020.

Naposledy upraveno 23.07.2020.

500 Kč na nákup